Προετοιμασία εφαρμογής ferrociement

Προετοιμασία καλουπιού για εφαρμογή ferrociemend 

Τελειωμένο καλούπι ferrociemend με σύστημα ingection

Οπλισμός για σκυροδέτηση ferrociemend


Τελειωμένη επιφάνεια από ferrociemend

Εφαρμογή ferrociemend

Προετοιμασία αντισεισμικού τάκου στην βάση των εφεδράνων με σύστημα isolaitors