1. Συγκρότημα Γραφείων – Φαρμακοποθηκών στην Βάρη Αττικής. Επιχρίσματα 10.000 τ.μ και ικριώματα 3.000 τ.μ