Κατασκευή Ερασίνειου Ογκολογικού Κέντρου στην Βάρη Αττικής τοιχοποιίες 90.000 τ.μ, επιχρίσματα 160.000 τ.μ, ικριώματα 70.000 τ.μ και θερμοπρόσωρη εξωτερικού κέλυφους  45.000 τ.μ.